Obchodné podmienky

1.Všeobecné ustanovenia

Nákup výrobkov v internetovom obchode www.dari.sk môžu uskutočnovať
Fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu,źe sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

 

2.Predavajúci

Atelier Nikol
Darina Kadašiová-Vitraže
Cementarenská 84/31
Lietavská Lúćka 013 11


IČO: 33857512
DIČ: 1022116150


Email: kadasiova@vitraze.sk
Tel: 0905 793 312, 0908 901 847

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľna a.s. Tomášiková 48, 832 37 Bratislava
čislo. Účtu: 5039104678/0900

Predavajúci nie je platcom DPH. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

 

3.Kupujúci

Kupujúci-registrovaný použiváteľ systému- fyzická alebo pravnická osoba, ktorý má na základe registrácie, alebo vyplnenia svojich kontaktných údajov právo objednať ponúkané výrobky v internetovom obchode predavajúceho.

 

4. Objednávka

Kúpna zmluva, na základe ktorej je predavajúcim realizovaný predaj výrobkov kupujúcemu,vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky.Objednávky je možné podať jedine elektronický.Podaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Podmienkou platnosť elektronickej objednávky je pravdivé a ôplne vyplnenie všetkých údajov a náležitosti požadovaných systémom pri registrácii objednávky. Každá objednávka je potvrdená formou emailovej správy zaslanejna adresu uvedenú kupujúcim , je považovaná za záväznú pre kupujúceho.

 

5.Spracovanie údajov

Vyplnení záväznej objednávky, či registračného formulára v rámci inernetového obchodu, dýva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažovaniu a rchivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že údaje neposkytne tretej osobe a poskytnuté údaje bude spracúvať v súladeso zákonom č. 428/2002 Z. Z o ochrane osobných údajov.

 

6.Spôsoby platby , platobné podmienky

Všetky ceny ponúkaných výrobkov sú uvedené vrátane DPH. Za výrobky možno platiť bankovým prevodom. Kupujúci si po potvrdení objednávky môže vytlaći´t zálohovú faktúru zaslanú e-mailom, ktorá obsahuje informácie o ponúkanom výrobku , cena a účte predavajúceho, na ktorý je potrebné zálohovú faktúru uhradiť. Splatnosť zálohovej faktúry je 7dní.


7.Dodacie podmienky

Predavajúci sa zaväzuje dodať objednaný výrobok kupujúcemu najneskôr do 10 praconých dní po prijatí platby za objednávku na účet predavajúceho. Vo vynimoćných prípadoch bude objednaný výrobok doručený do 1mesiaca, pokiaľ pôjde o vätšie množstvo výrobkov. Uvedená skutočnosť bude vopred oznámená e-mailom kupujúcemu. Pokiaĺ sa bude jednať o vitráž do dverí, okien, tienidlo a lampy doba dodania po dohode zo zakazníkom.Predavajúci sa zaväzuje dodať objednaný výrobok kupujúcemu na aadresu , ktorú kupujúci uvedie v objednavkom formulári ako miesto doručenia zásielky. Pokiaľ sa jedná o vitráž do dverí a okien cena sa dohodne individuálne s kupujúcim.
+Osobný Odber

 

8.Poštovné a balné

Poistený balík 1.triedy do 150€ objednaného tovaru

do hmotnosti 2kg 4,40€
do hmotnosti 5kg 4,90€
do hmotnosti 10kg 5,90€

Poistený balík 1.triedy do 300€ objednaného tovaru

do hmotnosti 2kg 4,60€
do hmotnosti 5kg 5,10€
do hmotnosti 10kg 6,10€
Kurier 10€
+Osobný odber

Pokiaľ máte záujem o zaslanie tovaru do inej krajiny , kontaktujte nás prosím.

 

9.záručná doba

Predavajúci poskytuje záruku na kvalitu a úplnosť objednáneho výrobku. Na výrobky sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24m. Výrobky sú určené výhradne na použitie v interiéri. Túto záruka sa vzťahuje len na výrobné závady.
Záruka sa nevzťahuje na:
-poškodenie výrobku spôsobené pádom, necitlivým zaobchadzaním, alebo iným nevhodnýmpoužívaníms ohľadom na povahu a účel výrobku. Vitráže sú krehké výrobky poškodenie vitráži -nevhodnou údržbou.
Zaručná lehota začína plynúť dňom prevzatia objed. Výrobku zákazníkom.
Kupujúci je povinný objednaný výrobok po prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadne závady.Zistené závady je kupujúci poviný neodkladne hlasiť predavajúcemu. Za závady spôsobené prepravou/prepravcom/ predavajúci neručí.


10.Vrátenie výrobku.

Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., výrobok zakúpený v internetovom obchode predavajúceho je možné vrátiť bez údania dôvodu najneskôr do 7 dni od jeho prevzatia.
Postup v prípade odstúpenia od zmluvy:
Vzhľadom k tomu , že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predavajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomné prijaté plnenia. Odstupiť môže kupujúci tak , źe túto skutočnosť oznámi predavajúcemu písomne na adresu sídla dodávateľa doporućenou poštou s prílohou kópie faktúry
o kúpe vracaného tovaru.Výrobok je potrebné vráti´t na adresu Atelier Nikol v originálnom balení, kompletný , nepouźitý a nepośkodený,kde predavajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vrateného diela. Prepravné náklady pri vrátení výrobku hradí kupujúci. Cena za výrobok bude kupujúcemu vrátená bezokladne po skontrolovaní vráteného výrobku. V prípade, že je výrobok vrátený predavajúcemu v inom ako neporuśenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradi´t predavajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare /neúplný obsah, poškodený obal, znehodnotený tovar a pod.

Podĺa § 12 zákona 108/2000 Z.z nemožno odstúpiť bez udania dôvodu od zmluvy, pokiaľ je predmetom objednávky tovar vyrobený na mieru.

 

11.Storno objednávky

Zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením a uhradením platby na účet predavajúceho. Po uhradení platby za objednávku na úćet predavajúceho je možné zruši´t objednávku iba po vzajomnej dohode. V prípade stornovania už uhradenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predavajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním/náklady spojené so zaslaním alebo výrobou objednáneho diela/.

Zo strany predavajúceho

Predavajúci má právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak nemá požadovaný materiál /vitrážové sklo, ktoré požaduje zákazník./

 

12.Záverečné ustanovenia a ďalšie ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v rozsahu a znení ,ktoré je uvedené na internetových stránkach predavajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť................